ONLINE BEJELENTKEZŐ RENDSZER

 

 

 

Adatkezelési Tájékoztató - Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Bevezető

A www.zatik-nogyogyasz.hu oldalon működtetett online bejelentkező rendszerben (továbbiakban: Rendszer) történő regisztráció során a felhasználó (továbbiakban: Páciens) személyes adatokat ad meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Pácienseinket személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 

Az adatkezelő személye

Zatik Med Kft., (székhely: 4029 Debrecen, Berek utca 16., cégjegyzékszám: 09-09-012753 , telefon: +36 20 928-7023, e-mail: info@zatik-nogyogyasz.hu, webcím: www.zatik-nogyogyasz.hu, a továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő határozza meg a Rendszer használatához a Pácienstől bekért adatok körét, célját, az adatkezelés időtartamát és egyéb lényeges feltételeit a lentebb meghatározott célokból.

 

Az adatok megadása önkéntes

A Páciens nem köteles a személyes adatainak megadására, de azok hiányában nem tudja használni a Rendszert, illetve a rajta keresztül nyújtott szolgáltatásokat.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Regisztráció a honlapon

Kezelt adatok köre:

Adatkezelés célja:

Adatkezelés időtartama:
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a cél megszűnéséig.

A hozzájárulást a Szolgáltató fenti e-mail címére küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

 

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés alapján.

 

Profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.
Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

A személyes adatokhoz hozzáférő személyek

Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő rendszergazdája, illetve az adatfeldolgozással, ügykezeléssel foglalkozó munkatársak az adatfeldolgozás során megismerhetik a személyes adatokat.

 

Adattovábbítás

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve ne semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Az Adatkezelő a www.zatik-nogyogyasz.hu weboldalának adatait a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., support@tarhely.eu) szerverein tárolja.

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:

 

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

 

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok az Adatkezelő fentiekben feltüntetett elérhetőségein keresztül gyakorolhatók.

 

Helyesbítés joga

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez ("elfeledtetéshez") való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez ("elfeledtetéshez") való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például Páciens – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő a Felhasználóval személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Felhasználó köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Ha a Felhasználó harmadik személy - például Páciens - nevében jár el, Adatkezelő jogosult kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

 

Kapcsolati adatok

A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését kérjük juttassa el a fent megadott elérhetőségeink valamelyikére. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha a kérelmező személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Cookie - Süti

A süti (cookie) egy kisméretű fájl, amely akkor kerülhet a Felhasználó számítógépére, mobilkészülékére, amikor egy webhelyet látogat meg.

A www.zatik-nogyogyasz.hu weboldalunkon csak a működéshez feltétlenül szükséges cookie-kat használunk. A Felhasználó személyiségi jogainak maximális tiszteletben tartása érdekében honlapunkon minden egyéb (statisztikai, reklám) célra szolgáló cookie alkalmazását mellőzzük.

A PHPSESSID nevű munkamenet (session) süti biztosítja, hogy a belépéshez kötött funkciók elérhetők legyenek a Rendszerbe belépett Páciens számára, továbbá hogy a felhasználó csakis a saját adataihoz férhessen hozzá.

A munkamenet (session) sütik érvényessége nagyon rövid, a munkamenet végén (a böngésző bezárása után) automatikusan érvényüket vesztik. Ebből fakadóan arra is figyelni kell, hogy ha 24 perctől hosszabb ideig távol vagyunk a géptől, a Rendszer automatikusan kilépteti a Pácienst. A session cookie csupán egyetlen azonosítót tartalmaz, ami alapján a szerver el tudja különíteni az egyidejűleg hozzá csatlakozó Felhasználók belépési adatait.

A cookieconsent_status nevű cookie arra szolgál, hogy eltárolja a Cookie tájékoztató jóváhagyásának tényét, amikor a Felhasználó a "Rendben" gombra kattint. Enélkül minden oldal betöltésekor újra felbukkanna az alsó cookie tájékoztató, ami a Felhasználó számára egy idő után minden bizonnyal zavaró lenne. Ennek a sütinek az érvényességi ideje 1 év.

A böngésző beállításaiban Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat, és törölheti a meglévőket. Azonban ha a www.zatik-nogyogyasz.hu oldal vonatkozásában a cookie-kat letiltja, vagy törli, a Rendszer használata nem lehetséges.

 

Külső linkek

Az Adatkezelő a www.zatik-nogyogyasz.hu weboldalairól ugrópontok (linkek) által elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Lézer-Mix Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személy jogait, vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

Debrecen, 2018.06.14.